61. Khaeng Som Phak Ruam (Kheang Som Pae Sa)

Whole Fish: $30.00Fillet of Fish: $28.00